طراحی سایت انگولار

 

argroup

طراحی و پیاده سازی سایت

این یک سایت نمونه کار است که توسط تکنولوژی پیشرفته angular.js پیاده سازی شده است.

طراحی سایت و پیاده سازی این سایت نیز توسط تیم آرن انجام شد .

تکنولوژی بکار رفته در این پروژه عبارت است از :

عنوان سایت :

angular.argroup.ir